.

.

نظر به اینکه یکی از مهمترین اقدامات مورد نیاز برای شرکت ها جهت ورود به بحث تجاری سازی و بازار، اخذ مجوزها و تاییدیه های فنی برای محصول میباشد. بر همین اساس پارک علم و فناوری کرمانشاه در جهت سرعت بخشیدن به روند اخذ مجوزها و بهبود مراحل آن برای شرکت های تحت حمایت خود اقدام به عقد تفاهم نامه ای در مرداد ماه سال جاری با اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی کرمانشاه نموده است، طبق این تفاهم نامه مقرر شد اداره استاندارد در این پارک دفتری را مستقر نموده و بصورت جلسات مشاوره  هفتگی، با حضور مشاورینی از اداره استاندارد جلساتی را با شرکت های تحت حمایت پارک برگزار نموده و رند اخذ استاندارد را تسریع نمایند. همچنین استقرار این دفتر در پارک علم و فناوری کرمانشاه دال بر تاکید این مجموعه بر اهمیت استاندارد سازی محصولات شرکت های تحت حمایت خود بوده است.

تا کنون جهت حضور شرکت ها در جلسات مشاوره اداره استاندارد دفتر تجاری سازی با مشاوره مدیران مراکز تخصصی، شرکت هایی که نیازمند استانداردهای اجباری بوده و در بحث تمدید قرارداد آنها با پارک علم و فناوری کرمانشاه اخذ تاییدیه ها و استانداردها لحاظ شده، شناسایی و به جلسه دعوت شده اند. جلسات اول حضور این شرکت ها جلسات توجیهی در خصوص شیوه نگارش استاندارد کارخانه ای و استانداردهای مورد نیاز شرکت بوده و در جلسات بعدی مدیر عاملین شرکت ها پیش نویسی از استاندارد کارخانه ای را بصورت خود اظهاری نگارش نموده و با مشاورین اداره استاندارد به نگارش نهایی می رسد.

خوانده شده 6451 آخرین ویرایش در چهارشنبه, 25 آذر 1394 ساعت 09:31