.

.

واحدهایی که موفق به گذراندن مرحله پیش رشد شده اند، پس از انعقاد قرارداد، در مرحله رشد پذیرفته خواهند شد. در این دوره واحد ملزم است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد دوره رشد خود را به واحد نظارت ارایه نماید. در پایان دوره نتایج حاصل از ارزیابی و نظارت صورت گرفته به همراه درخواست واحد فناور برای ورود به مرحله پارک  توسط کمیته های تخصصی بررسي شده و نتايج آن به شرکت برای ورود به مرحله پارک اعلام مي گردد. 

خوانده شده 6112