.

.

پس از تایید طرح در مرکز رشد و اخذ مجوز فعالیت ، واحدهای فناور به منظور ایجاد کسب و کار کوچک در مرکز رشد مستقر می شوند. طبق برنامه ارائه شده در فرم پذیرش واحد فناور موظف است هر سه ماه یکبار گزارش اقدامات انجام شده را مطابق فرم گزارش پيشرفت کار دوره پیش رشد را به مرکز رشد ارائه نمايد. در پایان دوره نتایج حاصل از ارزیابی و نظارت صورت گرفته به همراه درخواست واحد فناور برای ورود به مرحله رشد در شورا مطرح و در صورت تایید، مجوز حضور در مرحله رشد صادر خواهد شد. 

 

خوانده شده 6831