.

.

اطلاعات تکميلي

 • مدیرعامل: علیرضا ودود
  ایده محوری: طراحی و تولید تابلوهای کنترل و اتوماسیون صنعتی
  مرکز: مرکز رشد ICT
  مرحله: پارک
  وضعیت استقرار: مستقر در پارک
  آدرس: آزمایشگاه ict
  تلفن: 9189478110
  پست الکترونیکی: mahar_co@yahoo.com
  شهرستان: کرمانشاه
  وضعیت فعالیت: درحال فعالیت
  نوع شرکت: هسته
  محصول: طراحی و تولید تابلوهای کنترل و اتوماسیون صنعتی
  نحوه فعالیت: مستقل

  پنل واحد من

  آخرین محصولات

  جست وجوی پیشرفته واحدها

  دستاوردها و افتخارات پارک