.

.

اطلاعات تکميلي

 • مدیرعامل: امین فاضل-پروین فاضل
  ایده محوری: ارائه خدمات طراحی و ساخت مواد و دستگاه های نوین آزمایشگاه مکانیک خاک
  مرکز: مرکز رشد عمومی
  مرحله: پارک
  وضعیت استقرار: غیر مستقر در پارک
  آدرس: غیر مستقر
  تلفن: 9181323514
  پست الکترونیکی: jahed13330@yahoo.com
  شهرستان: کرمانشاه
  وضعیت فعالیت: درحال فعالیت
  نوع شرکت: هسته
  محصول: ارائه خدمات طراحی و ساخت مواد و دستگاه های نوین آزمایشگاه مکانیک خاک
  نحوه فعالیت: مشارکتی

  پنل واحد من

  آخرین محصولات

  جست وجوی پیشرفته واحدها

  دستاوردها و افتخارات پارک