.

. ویژه نامه الکترونیکی زیست بوم فناوری و نوآوری استان کرمانشاه  شماره ششم راه توسعه مهرماه 1401

rahetoseh6

jpg

1 (9)

حجم : 633.24 kb
تعداد دریافت : 36
Date added : آبان 3 1401
Date modified : آبان 3 1401
jpg

2 (5)

حجم : 727.07 kb
تعداد دریافت : 32
Date added : آبان 3 1401
Date modified : آبان 3 1401
jpg

3 (3)

حجم : 597.63 kb
تعداد دریافت : 32
Date added : آبان 3 1401
Date modified : آبان 3 1401
jpg

4 (2)

حجم : 726.12 kb
تعداد دریافت : 33
Date added : آبان 3 1401
Date modified : آبان 3 1401
 

خوانده شده 362 آخرین ویرایش در سه شنبه, 03 آبان 1401 ساعت 10:13