.

.

 

پرسش و پاسخ:

1-     چه طرح هايي مورد پذيرش  واقع مي شود؟ 

طرح نوآورانه باشد، توجيه اقتصادي داشته باشد، بازار مصرف ، توليد مستمر داشته باشد، از مرحله پژوهشي گذر کرده و کار روتين مهندسي نباشد.

2-     آيا مي توان در دو کانون /پارک يک ايده را ارائه نمود؟ 

خير يک ايده، فقط مي تواند در يک کانون/پارک ارائه گردد.

3-     مراحل پيش رشد و رشد چه زماني طول مي کشد؟ 

مرحله پيش رشد 9-6 ماه

مرحله رشد 5-3 سال

4-     تعربف دوره پیش رشد(Pre-incubation period): دوره ای است حداکثر 6 ماهه، که در ان به افراد یا گروهای مستعدی که دارای ایده های نواورانه صنعتی یا خدماتی هستند، مشاوره های لازم برای آشنایی با بازار، تشکیل گروه کاری، ثتبیت ایده و کسب هویت حقوقی مستقل عرضه می شود زمان این دوره تا 9 ماه قابل افزایش است. به واحد پذیرفته شده در دوره رشد مقدماتی( هسته فناور) می گویند.

5-     تعریف دوره رشد(Incubation period): دوره ای است حداکثر 3 ساله، که طی ان واحدهای فناور مستقر در کانون شکوفایی خلاقیت  به معیارهای رشد یافتگی( شامل بلوغ علمی، بلوغ مالی و بلوغ سازمانی) دست یافته و از مرکز رشد خارج می شوند. زمان این دوره در شرایط خاص تا 5 سال قابل افزایش است. به واحدهای پذیرش شده در دوره رشد( واحد فناور) می گویند.

6-       آيا زمان در مراحل پيش رشد و رشد قابل تمديد است؟ 

بلي چنانچه شرايط تمديد رادارا باشند ازجمله برنامه کاري ارائه شده ، پيشرفت قابل قبولي داشته باشند که به تائيد ناظر واعضاء شوراي مرکز رشد رسيده باشد.

7-     آيا مدارک تحصيلي خاصي براي پذيرش مورد نياز است ؟ 

      خير .در هر مقطع تحصيلي پذيرش امکان پذير است

8-      آيا امکان حضور شرکت هاي زير پوشش کانون/واحدهاي فناوردر نمايشگاه هاي تخصصي وفن بازارها فراهم مي گردد؟ 

 

       بله، با حمايت ومعرفي کانون شکوفایی خلاقیت  اين امکان فراهم مي آيد.

خوانده شده 6020 آخرین ویرایش در چهارشنبه, 04 اسفند 1400 ساعت 09:39